Charakterystyka proroków islamu

Wspólnym elementem wierzeń abrahamicznych jest istnienie proroków, będących bardzo ważnymi postaciami, gdyż służą do przekazywania słowa Bożego oraz jako posłańcy danej religii.

Kim jest prorok w islamie?

Prorocy to ludzie wybrani przez samego Boga do szerzenia jego słowa na całym świecie, dlatego są wysyłani na różne tereny. Mówi się, że dla w każdej społeczności istnieje prorok, choć wielu z nich nie jest znanych, ale istnieje szacunek do nich za to, że są przekazicielami słowa Bożego.

Choć uważa się, że każdy prorok funkcjonuje w jakiejś społeczności, to w przypadku Mahometa jest inaczej, gdyż uważa się go za proroka, który przekaże słowo Boże wszystkim społecznościom świata.

Charakterystyka proroków islamu

Prorocy mogli się różnić między sobą, ale trzeba powiedzieć, że zdecydowana większość z nich miała szereg własnych cech i interesująca jest ich analiza, aby zrozumieć ich wielkie znaczenie dla islamu. Główne cechy proroków islamu są następujące:

  • Prorocy posiadali to, co nazywa się ismah, czyli byli chronieni przez Boga przed grzechami, będąc niezdolnymi do ich popełnienia.
  • Prorocy nie mają ustalonego wieku – niektórzy prorocy są bardzo młodzi, a inni zaczynają swoją podróż, gdy są już naprawdę starzy.
  • Wielu proroków ma powiązania rodzinne, np. Mahomet jest wymieniany jako bezpośredni potomek Abrahama. Szczegółowo te powiązania zostały opisany na stronie: www.kardynal.pl
  • Wszyscy prorocy są monoteistami, tzn. opowiadają się za ideą istnienia tylko jednego boga, a wszystkich innych bogów uważają za fałszywych, a ich zwolenników należy ukarać.

Jakie są imiona proroków? Ulul Azmi

Ulul Azmi są znani jako pięciu głównych proroków islamu i są uważani za najważniejszych i najistotniejszych.

Nuh

Znany w tradycji judeochrześcijańskiej jako Noe, jego najważniejszą rolą było wybawienie świata podczas Potopu, będąc budowniczym ogromnej arki, w której przetrwali ludzie i zwierzęta, którzy naprawdę na to zasłużyli.

Ibrahim

Znany w  jako Abraham, jest jednym z głównych proroków tej religii, dlatego też islam uważany jest za wiarę abrahamową. Uważa się go za wielkiego ojca i wierzącego, wymienia się go jako przykład doskonałego człowieka i ideał, do którego powinni dążyć wszyscy wyznawcy islamu.

Musa

Znany w tradycji judeochrześcijańskiej jako Mojżesz, w tekstach islamskich jest najczęściej wymienianym prorokiem. Będąc bardzo podobnym do Mojżesza występującego w wierzeniach chrześcijańskich, jego jedyną istotną różnicą jest to, że zamiast otrzymać przykazania w tradycji muzułmańskiej, otrzymał świętą księgę od islamu.

Isa

Znany w chrześcijaństwie jako Jezus lub Jezus Chrystus, jest najważniejszą osobą dla chrześcijan i istotnym prorokiem w islamie. Wydarzenia dokonane przez Jezusa są zachowane w obu religiach, ale w islamie elementy są zmienione tak, aby wydawało się, że wszystkie słowa Jezusa miały na celu obronę islamu.